SOI Hướng dẫn cài đặt File Manager Master bằng PHP
bot 97 Lượt xem
Hướng dẫn cài đặt File Manager Master bằng PHP - upfiles và giải nén zip khi dùng http://beehost.tk

- Đăng nhập vào File Manager

- Truy cập vào thư mục htdocs tạo tập tin unzip.php và thêm đoạn php bên dưới lưu lại
[code=php]
<?php

// get latest german manager-master
$ch = curl_init();
$source = \"http://nhiyuken1509.tiax.gq/taptintaolap/manager-master.zip\";
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $source);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$data = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);

// save as manager-master
$destination = \"manager-master.zip\";
$file = fopen($destination, \"w+\");
fputs($file, $data);
fclose($file);

echo \" <br/> Đã tải xuống hệ thống manager-master.zip \";
// link đăng nhập http://domain/manager-master/
// Tài khoản: Admin
// Mật khẩu: 123456
// unzip
$zip = new ZipArchive;
$res = $zip->open(\'manager-master.zip\');
if ($res === TRUE) {
$zip->extractTo(\'.\'); // directory to extract contents to
$zip->close();
echo \' <br/>Đã giải nén thành manager-master.zip \';
unlink(\'manager-master.zip\');
echo \' <br/>manager-master.zip đã bị xóa \';
} else {
echo \' <br/>Giải nén không thành công \';
}
[/code]
- chạy đường dẫn http://domain/unzip.php

có thông báo \"manager-master.zip downloaded; manager-master.zip extracted; manager-master.zip deleted;\" như vậy là cài đặt thành công .giờ bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển manager-master.

// link đăng nhập http://domain/manager-master/

// Tài khoản: Admin

// Mật khẩu: 123456
Bỏ Thích (0)
Hướng dẫn cài đặt File Manager Master bằng PHP Bình luận (2) Ads : Xin chào admin :

Hãy đăng nhập để bình luận Trực Tuyến (1)